Tchernov Cable – ไฮเอ็นด์ฯ เคเบิ้ลจากรัสเซีย!

ไม่เป็นที่สงสัยแล้วว่า สายสัญญาณ, สายลำโพง, สายไฟเอซี รวมถึงสายอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะที่ทำออกมาใช้ในวงการเครื่องเสียงมีผลกับเสียงจริง สายสัญญาณหรือสายลำโพงบางเส้นนั้น มีผลกับเสียงของซิสเต็มมากถึงขนาดที่พูดได้ว่า “พลิกหน้ามือ–หลังมือ” กันเลยทีเดียว.!

Read More