“Timing” vs. “Rhythm” – ความเหมือนที่แตกต่าง

Rhythmหมายถึง จังหวะของเพลง เราไม่ได้ยินมันโดดๆ แต่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่ในทุกเพลง เป็นแกนกลางที่นักดนตรีทุกคนจะต้องยึดเป็นหลักในการบรรเลง จังหวะ (Rhythm) คือ เวลา (Timing) ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเร็วที่คงที่ ถูกกำหนดโดยเมโธโนม ซึ่งแต่ละเพลงจะมีจังหวะของมันเอง (ช้ามากช้าปานกลางค่อนข้างเร็วเร็วเร็วมาก)

เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในเพลงนั้นจะ ต้องบรรเลงด้วย speed ที่สอดคล้องกับจังหวะ (Rhythm) ของเพลงนั้นเสมอ แม้ว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในเพลงนั้นอาจจะเล่นด้วยความเร็ว (Timing) ที่ไม่เท่ากันก็ตาม ความเร็ว (Timing) ของการบรรเลงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจะสลับช้า-บ้าง, เร็วบ้าง ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวโน๊ตที่ต้องบรรเลงในแต่ละห้องของจังหวะเพลงนั้น เมื่อเพลงนั้นถูกมิกซ์ลงมาบนมาสเตอร์ จังหวะของเพลงนั้นก็จะถูกผนึกลงบนมาสเตอร์ด้วย

Timing ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียง

Timingในแง่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค หมายถึง สปีดหรือความเร็ว/ช้าของการทำงานของอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เกิดขึ้นระหว่าง input กับ output ของอุปกรณ์นั้นๆ (input > process > output) ซึ่งอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ดีจะต้อง ไม่ทำให้สัญญาณเสียงเกิดปัญหา เหลื่อมล้ำทางด้านสปีดในย่านความถี่ใดความถี่หนึ่งที่ต่างจากความถี่อื่นๆ เพราะปัญหา เหลื่อมล้ำทางด้านสปีดนี้จะส่งผลให้ความถี่ทั้งหมดที่เข้ามาทางอินพุต ไปปรากฏทางด้านเอ๊าต์พุต ไม่พร้อมกันซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงจังหวะของเพลง (Rhythm) ที่คลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับ ทำให้ฟังเพลงนั้นแล้วขาดความไพเราะลงไป

Delay / Time lag / Latency

ในการส่งผ่านสัญญาณเสียงสำหรับการสื่อสาร อย่างเช่น เสียงสนทนาที่ส่งผ่านทางคลื่นไร้สายของสมาร์ทโฟน ก็มีปัญหา delay เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการส่งผ่านไปตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้ในการขยายและจัดส่งคลื่นเสียงไปเช่นกัน แต่เนื่องจากเสียงสนทนาครอบคลุมความถี่แคบกว่าเสียงเพลง และไม่มีส่วนของจังหวะที่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่เหมือนกับเพลง ดังนั้น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ delay ของเสียงสนทนาที่ใช้กับโทรศัพท์จึงไม่ทำให้รู้สึกผิดปกติ แต่เนื่องจากสัญญาณเสียงเพลงครอบคลุมความถี่กว้างมาก การจัดการกับปัญหา delay ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนอิเล็กทรอนิคส์ทำได้ยากกว่า เพราะต้องจัดการให้ความถี่ทั้งหมดถูกปล่อยออกไปทางเอ๊าต์พุตด้วย Timing ที่พร้อมกันเหมือนตอนที่สัญญาณเหล่านั้นถูกส่งเข้ามาทางอินพุต

วิธีฟังสังเกตเกี่ยวกับ Timing และ Rhythm ในชุดเครื่องเสียง

ถ้าเป็นเพลงพ๊อพ, ร็อค หรือแจ๊ส โดยทั่วไป เครื่องดนตรีประเภทเบสและกลองจะถูกใช้ในการ กำกับท่วงการดำเนินของจังหวะเพลง ซึ่งผู้ฟังสามารถตรวจเช็คความช้า-เร็วของจังหวะเพลงได้จากการลองฟังจากเพลงที่มีจังหวะชัดเจนเหล่านั้น ส่วนความถูกต้องในแง่ Timing ของอุปกรณ์เครื่องเสียง สามารถตรวจเช็คได้จากการลองฟังเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีประเภท percussion หรือเครื่องเคาะหลายๆ ชิ้นที่เล่นพร้อมๆ กัน แล้วลองจับสปีดหรือความเร็วในการบรรเลงของเครื่องเคาะแต่ละชิ้น ซึ่งควรจะมีสปีดที่ต่างกัน ถ้าซิสเต็มใดสามารถแยกแยะสปีดของเครื่องเคาะที่แตกต่างกันออกมาได้ชัด ก็แสดงว่า ซิสเต็มนั้นตอบสนองกับ Timing ได้ดี ซึ่งก็จะตอบสนองกับ Rhythm หรือจังหวะเพลงได้ถูกต้องไปด้วย ฟังเพลงแล้วจะได้ความไพเราะ /

**********

mm

About ธานี โหมดสง่า

View all posts by ธานี โหมดสง่า